PUBLIC RELATION OFFICE STAFF LIST
Sl. No. Name Department Mobile Numbers
1 MR. SHANKAR F PARASANNAVAR ADMINISTRATOR PR OFFICE 9164008199
2 MRS. VEERA BHAVANE G + 5 MARKANDEYA / INCHARGE PRO / FRONT OFFICE 8496811777
3 MR. GANGADHAR V DESHANUR G + 4 GHATAPRABHA FLOOR 9886011928
4 MR. RUDRAGOWDA PATIL NEPHROLOGY 9141080949
5 MR. BASAVARAJ SONTANAVAR G + 3 MALLAPRABHA / MEDIA 9739564001
6 MR. NITESH BHANDYA TRAUMA / LOBBY 9008311955
7 MR. SHIVANAND KHANAPUR BLOOD BANK 9008443309
8 MR. JAGADISH MURUGAYYA PATIL G + 5 MARKANDEYA FLOOR 9482333906
9 MR. RAVI B SATTIGERI LOBBY 9731326174
10 MR. VINAYAK PURANIK CVTS / CARDIAC SURGERY 9535474870
11 MS. SAVITA KALMATH G – 1 SAGAR FLOOR WARDS 9986027937
12 MR. SHRIDHAR TANDSI GOVT SCHEME/PR OFFICE 9742780251
13 MR. BASAVARAJ PRABHAKAR MAJATI GASTROENTEROLOGY 7208271517
14 MR. JOSEPH MAILY TRAUMA / LOBBY 8660041266
15 MRS. LAXMI PANKAJ MAREPPAGOL OPTHALMOLOGY 7411581095
16 MR. VINODKUMAR Y. SHIGIHALLI ONCOLOGY 7338240516
17 MR. SHIVAJI V HOSUR CARDIOLOGY 9972337346
18 MR. SANKET S MAMADAPUR CVTS 8095810155
19 MR. VISHALKUMAR. R. GUNDAPPAGOL TRAUMA / LOBBY 8150936302
20 MR. BASAVAGOUDA PATIL TRAUMA / LOBBY 7829420162
21 MR. NINGAPPA TALWAR TRAUMA / LOBBY 7411307346
22 MR. RAGHAVENDRA SONAVANE TRAUMA / LOBBY 6364441391
23 MR. RAMESH MUSHYEPPA JUTTANNAVAR BLOOD BANK 7411095025
24 MR. SAMIULLA BABU SHENDURE NEUROLOGY 9742219978
25 MR. VIJAY DATTA PIRAGANE NEUROSURGERY 9972609016